Gebietsowend! Soirée de prière pour les vocations

oration,ssvmlux

Jesus – d’Liicht vun der Welt Jésus – la lumière du monde D’Pastorale des Vocations invitéiert op e Gebietsowend an der Faaschtenzäit. Zesumme wëlle mir op Jesus Christus, d’Liicht vun der Welt, kucken, an him dat grousst Uleies vun de Beruffungen uvertrauen. Mir wëllen drëms bieden, datt och nach haut…

LIRE LA SUITE